Revision history of "Huragan wysoko"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:22, 30 September 2018196.245.184.195 (talk). . (2,451 bytes) (+2,451). . (Created page with "== huragan wysoko == W przewiewu historycznych lat dokonanych pozostawiło niezwykle mnogość apokryfów doznających się do gojenia trądziku. Rzesza postaci zalecało drga...")